Close

Kako Transcendentalna meditacija ustvari mir na svetu

Vsak od nas si želi živeti v zdravi, srečni, harmonični družbi. Vendar pa je skozi generacije ta starodavni človekov sen ostajal neizpolnjen. Dandanes zna človek priti do Lune in nazaj, ne zna pa biti srečen na Zemlji.

Kje leži vzrok vseh družbenih problemov?

Osnovni vzrok vseh konfliktov v družbi je stres v kolektivni zavesti mesta, države, sveta. Kolektivna zavest družbene skupine je celotnost zavesti cele skupine, ki je več kot zgolj vsota posameznih zavesti njenih članov. Obstaja vzajemen odnos med individualno in kolektivno zavestjo. To pomeni, da vsak posameznik prispeva h kakovosti kolektivne zavesti, po drugi strani pa kolektivna zavest vpliva na posameznika.

Individualne zavesti posameznih članov družbe med seboj niso ločene, temveč povezane, tako kot so posamezni valovi na oceanu med seboj povezani.

Osnovni dejavnik kakovosti življenja družbe je stopnja koherence in integracije kolektivne zavesti. Posledica koherentne kolektivne zavesti je usklajenost želja posameznika in potreb družbe kot celote. Na tak način deluje zdravo človeško telo. Vsaka celica, organ itd. opravlja svojo funkcijo, v kateri se najbolje počuti, hkrati pa prispeva k dobrobiti celega telesa. Koherentna družba je podobna uglašenemu orkestru, kjer vsak instrument igra svojo melodijo, hkrati pa s tem prispeva k skladni, ubrani, harmonični glasbi simfonije.

Idealna družba je rezultat visoke usklajenosti potreb posameznika in družbe kot celote. Tedaj posameznik z izpolnitvijo svojih osebnih želja in potreb spontano maksimalno koristi tudi vsej družbi.

Dežela v kateri prevladuje harmonija, postane zelo močna, saj energija in inteligenca nista zapravljeni v diskusijah in konfliktih med državljani. Tedaj tudi vlada, ki je organizator družbe, postane močna in koherentna.

Aktivnost je zasnovana na mišljenju, mišljenje pa je izraz kvalitete zavesti. Vlade so doslej reševale probleme le na zunanjem, površinskem nivoju, ne pa iz skrite notranje ravni kolektivne zavesti. Ker je zavest prvotno gibalo vseh dejanj in obnašanja družbene skupnosti, je edini učinkovit način zdravljenja in preprečevanja problemov dvig kolektivne zavesti. Tudi v medicini ima zdravljenje simptomov svojo vrednost. A mnogo važnejše je odstranjevanje osnovnega, globinskega vzroka bolezni. Če hoče imeti skladno, zdravo družbo, mora zato vlada vzdrževati visoko raven zavesti ljudi.

Kako dvigniti raven kolektivne zavesti družbe?

Podobno kot je kvaliteta posameznikovih misli, dejanj in obnašanja odvisna od kvalitete njegove individualne zavesti, je tudi kakovost življenja družbe določena s kakovostjo kolektivne zavesti družbe.
Če je človek zmeden in neodločen, bodo njegove misli šibke, glava pa polna dvomov. To bo vodilo v neučinkovite akcije, ki bodo še povečevale njegovo nezaupanje vase. Konfliktne misli takega človeka se bodo fiziološko izražale kot nekoherentni možganski EEG vzorec. To pomeni, da različni predeli možganov med seboj ne delujejo usklajeno, kar se odraža kot brbotanje množice različnih neurejenih misli v glavi.
Družba, sestavljena iz takšnih posameznikov, kaže popolnoma enake značilnosti. Te se izražajo kot pomanjkanje sodelovanja med ljudmi, kot konflikti med različnimi družbenimi skupinami, kriminal (kriminalec gleda le na svoj osebni interes, ne pa tudi na interese vseh ostalih ljudi), kot nesoglasja med različnimi političnimi strankami, slaba komunikacija, neuspešno ekonomsko sodelovanje med podjetji, neučinkovitost na vseh ravneh družbe, pomanjkanje ustvarjalnosti, brezposelnost ter dezintegracija vrednot.
Raven koherence v kolektivni zavesti je odvisna od deleža članov družbe, ki redno izkušajo koherenco in urejenost v svoji lastni zavesti. Posameznikova zavest je namreč osnovna enota kolektivne zavesti.

Doslej so številne znanstvene raziskave opravljene po vsem svetu pokazale, da s tehniko Transcendentalne meditacije (TM) postane delovanje možganov koherentnejše – različni predeli možganov začnejo usklajeno delovati med seboj. Zato človekove misli postanejo jasnejše, odločnejše in bolj povezane. Ker pa je družba takšna, kakršni so njeni člani, tako s tem tudi na družbeni ravni postane komunikacija med različnimi deli, ki sestavljajo narod, gladka in plodna.
Dobrobiti TM so bile široma po svetu potrjene s stotinami znanstvenih raziskav. Te so pokazale da TM odstranjuje strese in napetosti, povečuje koordinacijo duha in telesa, izboljšuje zdravje ter povečuje koherentnejše funkcioniranje možganov. Zato človekova dejanja postanejo zelo skladna, njegov vpliv na okolje pa dobrodejen in harmoničen.

Kako povečati koherenco v družbi?

Vendar pa vse to ne pomeni, da bi bilo treba za spremembo družbe na bolje vse ljudi naučiti TM. Izkazalo se je namreč, da je za dvig družbene koherence dovolj, če le 1% ljudi prakticira TM ali pa kvadratni koren 1% populacije skupaj istočasno izvaja TM-sidhi program (gre za naprednejše tehnike TM programa). Ta pojav so sociologi poimenovali Mahariši efekt – v čast Mahariši Maheš Jogiju, ki je pojav napovedal že leta 1960.
Ta delež je tako majhen, da pozitivnih učinkov na družbo ne moremo razložiti kot zgolj posledico bolj harmoničnega obnašanja in delovanja teh posameznikov v družbi. Da bi zgolj z izboljšanim vedenjem in delovanjem vsestransko izboljšali družbo, bi namreč moral dosti večji delež prebivalstva delovati in se obnašati urejeno. Tak površinski način torej ne more biti odgovoren za Mahariši efekt. Obstajati mora dosti globlji in osnovnejši način vzajemne odvisnosti in prenašanja informacij med različnimi deli (oz. člani) družbenega sistema.
Rezultate lahko pojasnimo edinole, če predpostavimo, da obstaja enotno polje zavesti, ki v osnovi med seboj povezuje individualne zavesti. Tako kot posamezni valovi na oceanu med seboj niso ločeni temveč povezani, si lahko predstavljamo kolektivno zavest kot vsenavzoče polje, ki v osnovi preveva individualne zavesti vseh članov družbe. Tako kot valovi potujejo po mirni jezerski gladini, tudi udeleženci TM in TM-sidhi programa preko tega vseprisotnega polja kolektivne zavesti širijo vpliv koherence skozi družbo.
Zato izkušnja miru, skladnosti in urejenosti, izkušena med TM, ne ostane samo naša osebna izkušnja, temveč postane lastnost celotne kolektivne zavesti. Da bi pojasnili ta pojav, so znanstveniki predpostavili, da je enotno polje fizike tista osnova, ki omogoča ta vpliv.

Ali je to mogoče?

Fenomen preobrazbe cele družbe skozi majhen del njenih članov (Mahariši efekt) ni nič nenavadnega v naravi. V mnogih fizikalnih, kemičnih in bioloških sistemih vpeljava urejenosti v zgolj majhen del njegovih sestavnih enot zadostuje za stvaritev urejenosti v celem sistemu. Izmed številnih primerov navedimo le, da je npr. urejeno in redno bitje srca možno zaradi urejenega in integriranega funkcioniranja približno 1 % celic (pace-maker celice).
Doslej je že blizu 60 socioloških znanstvenih raziskav, objavljenih v najuglednejših strokovnih revijah, potrdilo ta pojav na ravni mest, držav in tudi celega sveta. Raziskave so pokazale, da čim večja je skupina, ki prakticira TM in TM-sidhi program, tem širši je njen vpliv.
Dvig družbene koherence opazimo kot zmanjšanje kriminala, brezposelnosti, inflacije, prometnih nezgod, požarov, samomorov, prijav v bolnišnice, števila oboroženih spopadov itd. ter povečanju mednarodnega sodelovanja, rasti borznih vrednosti, bruto narodnega dohodka ter ostalih ekonomskih kazalcev.
Marsikdo se bo ob vsem tem nejeverno nasmehnil in začudeno zmajal z glavo ter mogoče pripomnil, da je to tako nenavadno, da je že kar čudežno.
Tako stališče ni presenetljivo, kajti človek je vedno skeptičen do vseh novosti. A treba se je zavedati, da je znanost običajno naredila največji napredek ravno z odkritji, ki se niso skladala z trenutno obstoječo sliko sveta. Sodobna znanost ni sistem večnih dogem, temveč sistematično širjenje obzorja znanega, s preučevanjem novega in neznanega.

Mahariši efekt

Na tako kratkem prostoru je nemogoče omeniti vse znanstvene raziskave, ki so bile opravljene o Mahariši efektu; zato navedimo le nekatere.
Leta 1974 so v ZDA prvič opazili, da je v 11 mestih, v katerih je število praktikantov TM preseglo 1% populacije mesta, kriminal nenadoma dramatično upadel. V enem letu se je v povprečju zmanjšal za 8.2%, medtem ko je v 11 kontrolnih mestih v povprečju narasel za 8.3%. Ker je Mahariši že leta 1960 napovedal ta pojav, so ga znanstveniki po njem poimenovali Mahariši efekt.

Zmanjšanje kriminala v mestih-Mahariši efekt

V 11 mestih v ZDA, v katerih se je leta 1972 naučilo tehnike TM več kot 1% populacije, je kriminal tega leta upadel za 8,8%. V kontrolnih mestih, kjer je bil delež meditantov zelo nizek, pa je kriminal narasel v povprečju za 7,8%. Relativni upad stopnje kriminala v mestih z 1% meditantov je bil torej 16,6%.

V naslednjih letih je bil pojav potrjen tudi na mnogih drugih mestih, v katerih je število praktikantov TM preseglo 1%. Raziskava, objavljena v reviji “Journal of Crime and Justice” (1981/4), je pokazala nenaden upad kriminala v letu, ko se je 1% prebivalstva teh mest naučil TM. Prav tako se je izkazalo, da se je v naslednjih petih letih to upadanje kriminala nadaljevalo. Ko so s skrbnim in natančnim preverjanjem izločili vse druge možne vplive, ki bi lahko povzročili spremembo, se je izkazalo, da izboljšanja v teh mestih ni moč razložiti z nobenim drugim dejavnikom. Očitno je postalo, da je bila sociološka znanost na pragu novega, revolucionarnega odkritja.

TM-sidhi program in formula kvadratnega korena 1% populacije

Konec 70-tih let je Mahariši uvedel še močnejši TM-sidhi program in njegovo skupinsko izvajanje. Zaradi izredno močne narave TM-sidhi tehnik je Mahariši predvidel tudi dosti močnejši vpliv na družbo. V primeru sočasnega skupinskega izvajanja teh tehnik so predvideli vzajemno seštevanje vplivov posameznih udeležencev skupine. Po zgledih iz kvantne fizike (npr. laser, itd.) so predpostavili, da ob istočasnem izvajanju TM-sidhi programa na istem mestu ta vsota ne narašča linearno, temveč s kvadratom števila udeležencev. Zato bi bila torej v tem primeru za stvaritev Maharišijevega efekta potrebna skupina velikosti le kvadratnega korena 1% populacije.
V fiziki namreč obstaja načelo, po katerem je učinek koherentnih elementov sistema sorazmeren kvadratu njihovega števila, vpliv nekoherentnih elementov pa je zgolj premosorazmeren z njihovim številom. Zato vpliv koherence in urejenosti narašča dosti hitreje, kot pa vpliv nekoherence.

Da bi preverili veljavnost te hipoteze, se je poleti 1979 v Massachusettsu (ZDA) za 6 tednov zbralo 2500 udeležencev poskusa, ki naj bi pokazal kakšen je vpliv take skupine na ožje in širše okolje.
V času poteka eksperimenta so v primerjavi s prejšnjimi poletji ugotovili znatno izboljšano kakovost življenja v ZDA in pa še zlasti v Massachusettsu. Tako se je npr. v ZDA število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah zmanjšalo za 6.5%, v letalskih nesrečah za 20.8%, v nezgodah (požarih, zastrupitvah, itd.) pa za 4%. Prav tako je število kriminalnih dejanj upadlo za 3.4%. Izmerjeni efekti za Massachusetts pa so bili še približno trikrat večji.
Sociološko-statistična analiza vseh možnih parametrov je pokazala izredno majhno verjetnost, da bi do teh vsestranskih in celovitih sprememb prišlo zaradi kakšnega drugega vzroka.


Poskus s skupino na MIU

Opogumljeni s temi izidi, so se v ZDA odločili ustanoviti skupino, ki bi s skupinskim izvajanjem TM-sidhi programa trajno ustvarjala koherenco v družbi. V ta namen so na Maharišijevi mednarodni univerzi (MIU) v Iowi pričeli s vsakodnevnim skupinskim TM-sidhi programom študentov, profesorjev in osebja.
Zatem so leta 1984 opravili raziskavo, ki naj bi ugotovila, kakšen je bil vpliv te skupine na kakovost življenja v ZDA.
Študija je merila kakovost življenja v ZDA od leta 1960-1984. Le-to so merili s t.i. “sestavljenim indeksom kvalitete življenja”. Ta je bil sestavljen iz 25 socioloških kazalcev s področja sodstva, kriminala, zdravja, izobraževanja, ekonomije, inovativnosti, varnosti, itd. Velikost Maharišijevega efekta pa je bila ocenjena z “indeksom Maharišijevega efekta”. Ta je kombiniral število vseh praktikantov TM v ZDA ter število udeležencev skupinskega TM-sidhi programa na MIU.

Učinek na ZDA-Mahariši efekt in Transcendentalna meditacija

Temno modra krivulja kaže nenaden porast indeks kakovosti v življenja v ZDA; ko je število praktikantov TM (svetlo modra krivulja) preseglo prag.

Izkazalo se je, da je splošna kakovost življenja v ZDA (merjena z “indeksom kakovosti življenja”) v obdobju od 1960 – 1975 nenehno upadala. Ko se je leta 1975 tehnike TM v enem letu naučilo rekordnih 225.000 Američanov je indeks počasi začel naraščati. Kakovost življenja v ZDA pa je dokončno začela strmo rasti, ko se je leta 1979 na MIU začel trajni skupinski TM-sidhi program.

Dejstvo, da so bile te spremembe še dosti večje za območje zvezne države Iowe (kjer je MIU), je potrdilo, da gre res za vzročno povezanost med velikostjo skupine na MIU ter pozitivnimi spremembami v družbi.


Mednarodni mirovni projekt na Bližnjem vzhodu

Da bi ponovno preverili veljavnost Maharišijevega efekta, je bila leta 1983 v vzhodnem Jeruzalemu za dva meseca eksperimentalno ustanovljena skupina, ki je dvakrat dnevno izvajala TM-sidhi program. Ekipa znanstvenikov iz ZDA in Izraela, ki je spremljala dvomesečni poskus, je ugotovila visoko korelacijo (stopnjo povezanosti) med velikostjo skupine ter vrednostjo “sestavljenega indeksa kakovosti življenja” v Izraelu. Ta je bil odvisen od stopnje kriminala, prometnih nesreč, požarov, borznih vrednosti, narodnega razpoloženja ter intenzivnosti vojne v sosednjem Libanonu.

Učinek na življenje v Izraelu-Mahariši efekt

Indeks kakovosti življenja v Izraelu je med dvomesečnim poskusom tesno sledil nihanjem števila ljudi, ki so vsak dan skupaj vadili Transcendentalno meditacijo ter TM-Sidhi

Ob dnevih visoke udeležbe v TM-sidhi programu se je npr. število ubitih v Libanonski vojni v povprečju zmanjšalo za 76%. Raziskava je bila leta 1988 objavljena v prestižni in ugledni reviji za politične znanosti “Journal of Conflict Resolution” (št. 32), kjer je zbudila veliko presenečenje urednikov revije. Po temeljiti razpravi z odborom svojih svetovalcev se je revija kljub vsemu odločila študijo objaviti, kajti s statistične in metodološke strani je bila raziskava očitno veljavna in utemeljena.

Poleg tega je ugledna revija “The Journal of Mind and Behaviour” (1987/8) objavila študijo, ki je pokazala, da sta nasilje in kriminal v Washingtonu D.C. bistveno upadla, kadarkoli je tam velika skupina izvajala TM-sidhi program. Izdajatelj revije dr. Raymond Russ, sicer profesor psihologije na Mainski univerzi, je ob tej priložnosti rekel: “Hipoteza je zagotovo povzročila veliko začudenje med našimi recenzenti. Toda s statistične strani je raziskava trdna. Številke so tukaj; ta dokaz izpričuje, da imamo novo tehnologijo za ustvarjanje miru v svetu.”


“Okus utopije”

Kopičenje vse številnejših dokazov o učinkovitosti Mahariši efekta, je spodbudilo znanstvenike k preveritvi tega pojava na ravni celega sveta.
Prva globalna demonstracija Mahariši efekta je bila opravljena pozimi 1983-1984, ko se je za 3 tedne v ZDA na MIU zbralo približno 7000 ljudi iz vsega sveta. Številka 7000 je v tem primeru zelo pomembna, saj predstavlja približno koren 1% svetovne populacije, zato naj bi vpliv poskusa segel preko vsega sveta.

To naj bi bila izpolnitev starodavne človekove želje po zdravi, srečni, popolni družbi; po skladnem, miru, napredka in prijateljstva polnem svetu. Ali je mogoče z eno samo tako preprosto potezo razrešiti neverjetno zapleten vozel svetovnih problemov?

Rezultati tega poskusa (ter ostalih poskusov, ki so temu sledili, pa tu niso omenjeni), so bili resnično osupljivi. Pokazali so, da svetovni mir ni več utopija in da nam je možnost ustvariti popolno družbo na dosegu roke.

Izkazalo se je namreč, da je v treh tednih skupina po vsem svetu povzročila pozitivne spremembe prav vseh merjenih socioloških kazalcev. Omenimo npr. rekorden porast delnic na 20 glavnih svetovnih borzah, povečano število patentnih prijav, izrazito povečanje mednarodnega sodelovanja, nenaden porast števila pozitivnih dogodkov v svetu, močan upad števila mednarodnih konfliktov (-31%), števila žrtev v letalskih nesrečah (-49%) ter v prometnih nesrečah.


Poskus v Washingtonu

Leta 1993 je v Washingtonu (ZDA) potekal dvomesečni poskus v katerem je sodelovalo približno 4.000 praktikantov TM in TM-Sidhi programa. Poskus je nadzorovala neodvisna 27 članska komisija, sestavljena iz sociologov ter kriminologov vodilnih ameriških univerz, predstavnikov policije in vlade ter civilne družbe.

Raziskava je merila tedenske spremembe v številu nasilnih kriminalnih dejanj v skladu z “FBI Uniform Crime Report program” (ta vključuje umore, posilstva, napade in rope). Podatke je raziskovalcem dostavljala mestna policija (District of Columbia Metropolitan Police Department). Ker je stopnja kriminala odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, so raziskovalci v statistično analizo vključili tudi ostale spremenljivke: temperaturo in vlažnost zraka; število ur z dnevno svetlobo; policijske dejavnosti proti kriminalcem; prejšnje trende kriminala Washingtonu ter trenutne trende kriminala v sosednjih mestih.

Izjemno podrobna statistična analiza podatkov je pokazala, da je z rastjo skupine, ki je skupaj vadila TM/TM-Sidhi program, sorazmerno upadalo število umorov, posilstev in napadov (UPN). Zadnji teden poskusa, ko je bilo število udeležencev skoraj 4.000, so UPN upadli za 23,3%. Statistična verjetnost, da bi se to zgodilo po naključju je bila manjša od dveh milijardink (p < .000000002).

Zmanjšanje kriminala v Washingtonu-Mahariši efekt

V osmih tednih je zaradi skupine, ki je v poskusu vsak dan vadila Transcendentalno meditacijo in TM-Sidhi, stopnja kriminala v Washingtonu upadla za skoraj 25%

Mehanizem delovanja Mahariši efekta

Kako je mogoče, da navidez tako neznaten vzrok kot je prakticiranje TM in TM-sidhi programa majhne skupine ljudi povzroči nesporno merljive pozitivne spremembe vseh socioloških parametrov?

Znanstvene raziskave so pokazale, da med TM in TM-sidhi programom vsa fiziologija začne kazati znake bolj urejenega, skladnega in integriranega delovanja. Koherenca možganskih valov, merjena z EEG, močno naraste, zmanjša se raven hormonov stresa v krvi, itd. Ker te spremembe ostanejo prisotne tudi izven meditacije, to kaže, da je v organizmu vedno manj stresov in napetosti. Zato njegova dejanja postanejo evolutivnejša, uspešnejša in pravilnejša.

Vendar pa to ni vse. Odkrili so namreč, da te spremembe ne ostanejo omejene samo na fiziologijo meditanta, temveč povzročijo enako, čeprav ne tako intenzivno spremembo tudi pri ljudeh v njegovi okolici.

V nekem poskusu, objavljenem v vodilni mednarodni reviji za nevrologijo “Inernational Journal of Neuroscience” (nov. 1989), se je npr. izkazalo, da kadarkoli je poskusni osebi med izvajanjem TM-sidhi programa narasla EEG koherenca možganskih valov, je to hip zatem povzročilo porast EEG koherence tudi pri nemeditantu, ki je ločen sedel v sosednji sobi.

Nek drug poskus pa je npr. pokazal, da natančno ob istem času, ko velika skupina izvaja TM-sidhi program, lahko izmerimo taiste (čeprav ne tako močne) fiziološke spremembe tudi daleč stran pri nemeditantih, ki o vsej stvari nič ne vedo.

Povezanost v osnovi

Bistvo učinkovitosti in moč delovanja Mahariši efekta ni v intelektualnem osveščanju, peticijah in pozivih na razumnost. Mahariši efekt deluje na dosti, dosti globlji ravni. Vsi, ki meditiramo, povsem enostavno in nedolžno izboljšujemo svoje lastno stanje zavesti. In ker so zavesti vseh ljudi medsebojno povezane, s tem preprostim dejanjem dvigujemo raven zavesti vseh ostalih ljudi. 

To je tako kot vezne posode: karkoli se zgodi v eni, se avtomatično razširi tudi v vse ostale posode. Če npr. kanemo kapljico barve v eno od posod, se barva razširi tudi v vse ostale. Ali pa če npr. nalijemo vodo v eno posodo, s tem avtomatično dvignemo nivo vode v vseh ostalih. In čimveč vode prilijemo v svojo lastno posodo, tem večji je dvig gladine v vseh ostalih posodah.

Vpliv koherence, ki ga ustvarja skupina meditantov, je sicer neviden in zato navidez abstrakten. Vendar pa so rezultati tega vpliva – kot kažejo znanstvene raziskave – povsem konkretni. To je podobno kot radio ali TV: čeprav ne vidimo valov, ki jih seva oddajnik, pa vendar to ne pomeni, da niso tu, saj nam omogočajo sprejem slike in tona.

Vizija prihodnosti

Če kolektivna zavest družbe ni koherentna in integrirana, bodo njene aktivnosti nasprotujoče si ena drugi (konfliktne), neučinkovite, negotove, nemočne ali pa celo destruktivne. Zato je edini zares učinkovit način zdravljenja takega stanja delovati na njegov osnovni, globinski vzrok: dezintegrirano in nekoherentno kolektivno zavest. 

Vsi poskusi površinskega reševanja problemov so se doslej namreč že izkazali za povsem neučinkovite in nezmožne celovito in trajno izboljšati družbo. Edini učinkovit način za dvig kolektivne zavesti je organiziranje in vzdrževanje trajne skupine, ki bi vsakodnevno skupaj vadila TM ter TM-Sidhi program ter na ta način za vso državo ustvarjala koherenco v kolektivni zavesti družbe. Tak način je tudi izjemno poceni, saj stane neprimerno manj kot pa npr. eno samcato večje vojaško vozilo.

Doslej je že več kot 50 znanstvenih raziskav pokazalo, da kadarkoli večja skupina ljudi skupaj izvaja TM-sidhi program, to povzroči jasno in nedvoumno merljive pozitivne spremembe v družbi. Zato se Mahariši efekt uvršča med enega najbolj dokumentiranih in potrjenih pojavov v sociologiji.

Vendar pa je z vsemi revolucionarnimi znanstvenimi spoznanji tako, da potrebujejo čas, preden jih ljudje popolnoma sprejmejo in vzamejo za svoje. Zgodovina znanstvenih odkritij je polna takih primerov: kvantna fizika, relativnostna teorija, elektrika, letala, film… Te stvari so ob svojem odkritju izgledale povsem neverjetne in so zbujale ne samo nejevero, temveč celo odpor. In to ne samo pri preprostih, neukih ljudeh, temveč tudi pri znanstvenikih.

To sploh ni čudno, saj vsako revolucionarno znanstveno odkritje zahteva, da v temeljih korenito spremenimo naš pogled na svet. Človek pa se po svoji naravi pač vedno rad drži ustaljenega, že znanega.

Zato bo verjetno preteklo še nekaj let, preden se bo Mahariši efekt povsem zasidral v miselnosti ljudi. Potem pa bo ta pojav postal tako vsakdanji, kot so danes npr. elektrika, letala, film, radio in ostale, pred sto leti čudežne stvari, katerih delovanje sicer tudi danes redko kdo razume, pa vendar jih vsi uporabljamo ter uživamo njihove koristi.

Kaj pravijo strokovnjaki

“Z vso verodostojno lahko postavimo trditev, da možni vpliv te raziskave presega katerikoli drugi sociološki ali psihološki raziskovalni program. Raziskava je uspešno prestala večje število statističnih testov kot večina raziskav iz področja reševanja družbenih konfliktov. Menim, da ta raziskava in njene teoretične osnove zaslužijo najbolj resno pozornost tako s strani akademikov kot politikov.”
Dr. David Edwards, Professor of Government, University of Texas, Austin

“V raziskavah o Mahariši efektu, ki sem jih pregledal, ne morem najti nikakršnih metodoloških napak. Izsledki raziskav so konsistentni skozi veliko število ponovitev v številnih različnih geografskih in konfliktnih situacijah. Ne glede na neverjetnost predpostavke menim, da moramo te študije resno obravnavati.”
Ted Robert Gurr, Professor of Government and Politics, University of Maryland

“Čeprav sem bil v začetku skeptičen, sem po študiju vseh raziskav, ki so bile doslej opravljene o Mahariši efektu zaključil, da so te raziskave podvrgle teorijo primernim empiričnim testom. Raziskave so pokazale trdne rezultate, ki zahtevajo resno pozornost. Ta metoda bi morala biti bolj široko uporabljana za zmanjševanje kriminala.”
Dr. Ken Pease, Profesor kriminologije, University of Huddersfield; v letih 1993-96 član “British Home Office National Crime Prevention Board”; predsedujoči v “Centre for the Independent Research and Analysis of Crime”, Velika Britanija

“Zadnjih 20 let spremljam raziskave o Mahariši efektu in njihov razvoj. Obstaja močen in koherenten skupek dokazov, ki kažejo, da program Transcendentalne meditacije in TM-Sidhi zagotavlja preprosto in cenovno učinkovito rešitev za mnoge socialne težave, katerim smo priča dandanes. Te raziskave in sklepi, ki iz njih izhajajo so tako močni, da zahtevajo pozornost vseh, ki so odgovorni za vladno politiko.
Dr. Huw Dixon, Profesor na oddelku za Ekonomijo, York University.

“Hipoteza je zagotovo povzročila veliko začudenje med recenzenti naše znanstvene revije. Toda s statistične strani je raziskava trdna. Številke so tukaj; ta dokaz izpričuje, da imamo novo tehnologijo za ustvarjanje miru v svetu.”
Dr. Raymond Russ, Profesor psihologije, University of Maine